Utträde

Utträde ur klubben ska anmälas skriftligt

Utträde ur klubben ska anmälas skriftligt - läs 12 § i klubbens stadgar nedan.
12 § UTTRÄDE 
Medlem som vill utträda ur golfklubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. 

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben. 
Medlem som anmält sitt utträde eller anses ha utträtt frivilligt enligt ovan, skall erlägga förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande.