Miljöpolicy Torekovs GK

Torekovs Golfklubb vill med följande miljöpolicy tydliggöra vårt aktiva arbete med miljöfrågor enligt SGF:s rekommendationer.

Torekovs Golfklubb ligger på gammal fäladsmark som under historisk tid varit samfällda utmarker och då nyttjats för bete och tångtäkt. Den långa kontinuiteten som betesmark innebär att det fortfarande finns biologiskt värdefulla biotoper inom golfbanans område. Vi vill värna om den biologiska mångfalden och delge kunskap om de olika biotopernas värde och därigenom öka förståelsen för bevarandet.

Johannesört

Johannesört

Torekovs Golfklubb vill motivera sina medlemmar, anställda, entreprenörer m.fl. intressenter att verka för en bättre miljö. Klubbens naturliga plats i samhället kommer att stärkas med viljan att ta ansvar för vår natur och kommande generationers miljö. Ytterst är det också varje persons eget ansvar och uppträdande som skapar en fin miljö och atmosfär och bidrar till utvecklingen av Torekovs Golfklubb.

Miljörådet vill utarbeta miljöplaner i samverkan med olika verksamheter inom golfklubben. Detta innebär en nulägesanalys för verksamheten, förslag till förbättringsåtgärder (framsynta investeringar) samt en tidsplan för när dessa ska verkställas. I miljöplanerna ska ett kretsloppsstänkande prägla all materialhantering. Inriktningen för all verksamhet skall vara att begränsa användningen av naturresurser och långsiktigt spara energi. Vidare är det viktigt att bruket av konstgödning och bekämpningsmedel minimeras vid golfbanans skötsel. Sammanfattningsvis ska miljöplanerna verka för en ekologisk uthållig verksamhet i Torekovs Golfklubb.

Veronika

Veronika

Miljörådets mål med miljöplanerna är att de ska ingå som en naturlig del i det löpande arbetet inom verksamheten. Miljörådet ska ge förslag och bistå, granska verksamheternas arbete med utgångspunkt från klubbens miljöpolicy. En årlig utvärdering och uppdatering av miljöplanerna ska redovisas. Miljöplanerna ska finnas tillgängliga på vår hemsida.